نحوه ذخیره سازی اعداد در متغیرها در اسکرچ

نحوه ذخیره سازی اعداد در متغیرها در اسکرچ