تفاوت مابین متغیرهای Local و Global در برنامه نویسی

تفاوت مابین متغیرهای Local و Global در برنامه نویسی