به کار گیری از دستور next costume در قالب پروژه رقص

به کار گیری از دستور next costume در قالب پروژه رقص