به کارگیری از دستور if else در پروژه های اسکرچ

به کارگیری از دستور if else در پروژه های اسکرچ

4-1
نحوه تغییر Costume در زبان اسکرچ
نیکان پوره
1394/10/08
4-2
به کار گیری از دستور next costume در قالب پروژه رقص
نیکان پوره
1394/10/08
4-3
استفاده از دستور next backdrop در قالب پروژه کاراته
نیکان پوره
1394/10/08
4-4
ساخت یک بازی ساده در اسکرچ
نیکان پوره
1394/10/08
4-5
نحوه تغییر ظاهر یک دکمه
نیکان پوره
1394/10/08
4-6
آشنایی با سوال پرسیدن و پاسخ دادن در اسکرچ
نیکان پوره
1394/10/08
4-7
نحوه ذخیره سازی اعداد در متغیرها در اسکرچ
نیکان پوره
1394/10/08
4-8
متغیر چیست؟
نیکان پوره
1394/10/08
4-9
چگونه در اسکرچ یک متغیر بسازیم؟
نیکان پوره
1394/10/08
4-10
تفاوت مابین متغیرهای Local و Global در برنامه نویسی
نیکان پوره
1394/10/08
4-11
نحوه به کارگیری از جایگاه موس در پروژه های اسکرچ
نیکان پوره
1394/10/08
4-12
آشنایی با دستور if else در برنامه نویسی
نیکان پوره
1394/10/08
4-13
به کارگیری از دستور if else در پروژه های اسکرچ
نیکان پوره
1394/10/08
4-14
مرور فصل سوم
نیکان پوره
1394/10/08
4-15
تمرین پایانی فصل سوم
نیکان پوره
1394/10/08
4-16
راه حل تمرین پایانی فصل سوم
نیکان پوره
1394/10/08