به کارگیری از دستور if else در پروژه های اسکرچ

به کارگیری از دستور if else در پروژه های اسکرچ