استفاده از دستور next backdrop در قالب پروژه کاراته

استفاده از دستور next backdrop در قالب پروژه کاراته