Broadcast کردن پیام به بیش از یک شیئ در اسکرچ

Broadcast کردن پیام به بیش از یک شیئ در اسکرچ