چه طور با کلیک کردن روی یک Sprite دستوری را اجرا کنیم

چه طور با کلیک کردن روی یک Sprite دستوری را اجرا کنیم