آشنایی با مفهوم Broadcast در زبان اسکرچ

آشنایی با مفهوم Broadcast در زبان اسکرچ