آشنایی با دستور Broadcast and Wait

نظرات
اگر login نکردی برامون ایمیلت رو بنویس: