آشنایی با دستور mouse-pointer در زبان اسکرچ

آشنایی با دستور mouse-pointer در زبان اسکرچ

2-1
ثبت نام در سایت Scratch
نیکان پوره
1394/10/08
2-2
تنظیمات ناحیه کاربری
نیکان پوره
1394/10/08
2-3
معرفی وب سایت Scratch
نیکان پوره
1394/10/08
2-4
معرفی کلید واژگان به کار گرفته شده در زبان Scratch
نیکان پوره
1394/10/08
2-5
برنامه نویسی با Scratch به صورت آفلاین
نیکان پوره
1394/10/08
2-6
آشنایی با محیط برنامه نویسی اسکرچ
نیکان پوره
1394/10/08
2-7
ساخت اولین پروژه با زبان اسکرچ تحت عنوان سلام دنیا
نیکان پوره
1394/10/08
2-8
نحوه ذخیره سازی پروژه ها
نیکان پوره
1394/10/08
2-9
نقاشی کردن در محیط اسکرچ
نیکان پوره
1394/10/08
2-10
آشنایی با دستورات Event در زبان اسکرچ
نیکان پوره
1394/10/08
2-11
آشنایی با حلقه در زبان برنامه نویسی اسکرچ
نیکان پوره
1394/10/08
2-12
به کارگیری از حلقه در پروژه های اسکرچ
نیکان پوره
1394/10/08
2-13
آشنایی با دستورات شرطی در زبان اسکرچ
نیکان پوره
1394/10/08
2-14
به کارگیری از دستورات شرطی در پروژه های اسکرچ
نیکان پوره
1394/10/08
2-15
آشنایی با دستور mouse-pointer در زبان اسکرچ
نیکان پوره
1394/10/08
2-16
مرور فصل اول
نیکان پوره
1394/10/08
2-17
تمرین پایانی فصل اول
نیکان پوره
1394/10/08
2-18
راه حل تمرین پایانی فصل اول
نیکان پوره
1394/10/08