talent-campaign-ads-banner
سرفصل‌های آموزشی

آموزش برنامه‌نویسی به کودکان

سرفصل‌های آموزشی
آشنایی با دستورات شرطی در زبان اسکرچ

آشنایی با دستورات شرطی در زبان اسکرچ