سوابق تحصیلی


فنی و حرفه ای پسرانکارشناسی نرم‌افزار

1397/07/01 - 1399/11/30

دانشگاه فنی شماره 1 کرمانشاهکاردانی نرم‌افزار

1394/07/01 - 1396/11/30