دربارهٔ من

با زبان پایتون تقریبا هرچی که فکرشو میکردم تونستم پیاده کنم
آخرین پروژه ای که دارم کار میکنم تحلیل بورس با پایتونه