پروفایل Mind

عنوان توضیحات
تصویر
حرفه دانشجو
معرفی به برنامه نویسی ،فناوری های جدید ،کتاب خواندن و بازی های فکری علاقه دارم.
تحصیلات آکادمیک دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار