سوابق تحصیلی


دانشگاه تهرانمهندسی مکانیک

1393/06/21 - 1397/11/20

دانشگاه تهرانمهندسی مکانیک

1398/07/01 - هم‌اکنون