دربارهٔ من

برای پیشرفت در زندگی باید چیزهایی که دوست نداری را رها کنی.
کارهایی که دوست نداری انجام دهی را متوقف کنی.
باید چیزهایی را پیدا کنی که خوشت می‌آید
چیزهایی که در ذهنت قابل قبول هستند.
اگنس مارتین

مسلط به
PHP , WORDPRESS , HTML , CSS , JQUERY , JAVA , LARAVEL , JAVASCRIPT , PYTHON , C++ , C# , VISUAL BASIC .NET , PASCAL , DELPHI , BOOTSTRAP , SWIFT , SQL , R , GO , SEO