چرا سکان آکادمی؟
صادق علی‌اکبری
اپیزود اول
گفتگو با صادق علی‌اکبری
1
صادق علی‌اکبری
اپیزود اول
صادق علی‌اکبری
اپیزود ها
  • 1
    صادق علی‌اکبری
    02:00:47
  • 2
    قسمت دوم مصاحبه با صادق علی اکبری
    00:46:43