دکتر رضا کلانتری نژاد
اپیزود اول
گفتگو با دکتر رضا کلانتری نژاد
1
دکتر رضا کلانتری نژاد
اپیزود اول
دکتر رضا کلانتری نژاد
اپیزود ها
 • 1
  دکتر رضا کلانتری نژاد
  02:18:09
فهرست موضوعی
 • 1 بیوگرافی دکتر رضا کلانتری نژاد 00:00:50
 • 2 نقاط عطف زندگی دکتر رضا کلانتری نژاد 00:09:25
 • 3 تجربه های تلخ 00:18:29
 • 4 اهمیت بازخوردها یا ناپایداری آینده 00:21:47
 • 5 ناامیدی از آینده ی اکوسیستم فناورانه 00:24:18
 • 6 هر حرکت رو به جلویی باید از نقد سنت شروع بشود 00:34:30
 • 7 داستان شکل گیری شرکت کارخانه نوآوری هم آوا 00:37:31
 • 8 سخت ترین تصمیم مدیرعامل کارخانه نوآوری آزادی 00:44:40
 • 9 نوآفرینی و کارآ فرینی فناورانه چیست؟ 00:49:40
 • 10 معنای ارزش آفرینی چیست؟ 00:53:05
 • 11 اکوسیستم یا زیست بوم کارآفرینی به چه معناست؟ 00:56:28
 • 12 تعریف شتابدهنده 00:59:05
 • 13 کارخانه ی نوآوری به چه معناست؟ 01:00:35
 • 14 معنای فرآیند های نوآوری چیست؟ 01:01:50
 • 15 توانایی نوآفرینی یا نوآوری یک ویژگی ذاتی است یا اکتسابی؟ 01:04:10
 • 16 ارتباط سطح توانایی نوآفرینی یا نوآوری با تربیت ثانویه 01:08:08
 • 17 راهها و دیوارهای جلوی استارت آپ ها یا کسب و کارهای نوپا 01:16:30
 • 18 وضعیت رویکرد و فعالیت شتابدهنده ها در انتخاب و هدایت ایده ها 01:23:48
 • 19 معیارهای انتخاب شتابدهنده ی مناسب 01:31:00
 • 20 سرمایه ی نمادین چیست؟ 01:34:50
 • 21 چهارچوب های همکاری B2B بین استارت آپ ها و شرکت های بزرگ 01:35:43
 • 22 پیشنهادهای همکاری برای شرکت های کوچک و استارتاپی 01:38:23
 • 23 کسب و کارهای موفقی که از کارخانه ی نوآوری هم آوا می شناسیم 01:39:19
 • 24 چگونه بر موج فناوری های نوپدید سوار شویم؟ 01:40:00
 • 25 توصیه هایی برای ایده های بر بستر فناوری های نوپدید 01:44:57
 • 26 برای پذیرش سرمایه چه نکاتی باید رعایت شود؟ 01:46:33
 • 27 Coopetition یا رقابت همکارانه به چه معناست؟ 01:49:32
 • 28 جهت گیری اکوسیستم فناوری کشور و چشم انداز آینده ی آن 01:51:52
 • 29 معرفی کتاب یا فیلم تاثیرگذار 01:58:06
 • 30 داستان تابلو و عکس های نصب شده در دفتر کار رضا کلانتری نژاد 02:05:35
 • 31 مسئولیت اجتماعی سکان آکادمی و پیشنهاد میهمان 02:11:12