چرا سکان آکادمی؟
حمید صدقی‌نژاد
اپیزود اول
گفتگو با حمید صدقی‌نژاد
0
حمید صدقی‌نژاد
اپیزود اول
حمید صدقی‌نژاد
اپیزود ها
  • 1
    حمید صدقی‌نژاد
    03:05:04
فهرست موضوعی
  • 1 معرفی پیشینه کاری و تحصیلی 00:01:00