فید وبلاگ سکان فید وبلاگ سکان Fri, 26 Apr 2019 00:29:48 +0000 Zend_Feed_Writer 2 (http://framework.zend.com) https://sokanacademy.com/ راه‌کارهایی به منظور یافتن باگ‌های سایت Fri, 26 Apr 2019 00:29:49 +0000 https://sokanacademy.com/blog/10202/راه‌کارهایی-به-منظور-یافتن-باگ‌های-سایت https://sokanacademy.com/blog/10202/راه‌کارهایی-به-منظور-یافتن-باگ‌های-سایت تیم تولید محتوای سکان آکادمی تیم تولید محتوای سکان آکادمی پس از توسعهٔ یک سایت یا وب اپلیکیشن، اینکه سعی کنیم محصولمان به اصطلاح Bug-free باشد یک باید است چرا که وجود باگ در محصول نهایی نه تنها باعث رقم خوردن تجربهٔ کاربری بدی برای کاربران میشود، بلکه به برند شخصی شما به عنوان یک دولوپر نیز ضربه میزند که در همین راستا در این پست به بررسی چکلیستی میپردازیم که با دنبال کردن آن قادر خواهیم شد که تا حد ممکن باگهای وب اپلیکیشن خود را یافته و آنها را مرتفع سازیم اما پیش از پرداخت به این نکات، جهت آشنایی با مفهوم و تاریخچهٔ باگ، میتوانید به مقالهٔGrace Murray Hopper: کسی که برای اولین بار اصطلاح Bug را باب کرد! مراجعه نمایید.

]]>
0
Princeton IoT Inspector: ابزاری اپن‌سورس جهت رصد کردن رفتار دیوایس‌های هوشمند IoT Fri, 26 Apr 2019 00:29:49 +0000 https://sokanacademy.com/blog/10210/ابزاری-اپن‌سورس-جهت-رصد-کردن-رفتار-دیوایس‌های-هوشمند-اینترنت-اشیاء https://sokanacademy.com/blog/10210/ابزاری-اپن‌سورس-جهت-رصد-کردن-رفتار-دیوایس‌های-هوشمند-اینترنت-اشیاء تیم تولید محتوای سکان آکادمی تیم تولید محتوای سکان آکادمی با پررنگتر شدن استفاده از دیوایسهای هوشمندی که دائم در حال رصد کردن رفتار کاربرانشان هستند، این نیاز احساس میگردد تا راهکارهایی را به کار گرفت تا از آن طریق ترافیک شبکهٔ آنها را تحت بررسی قرار داد تا در نهایت بتوان جلوی هر گونه رفتار غیرعادی را گرفت.

]]>
0
oclif: فریمورکی اپن‌سورس جهت ساخت اینترفیس‌های کامندلاینی Fri, 26 Apr 2019 00:29:49 +0000 https://sokanacademy.com/blog/10211/فریمورکی-اپن‌سورس-جهت-ساخت-اینترفیس‌های-کامندلاینی https://sokanacademy.com/blog/10211/فریمورکی-اپن‌سورس-جهت-ساخت-اینترفیس‌های-کامندلاینی تیم تولید محتوای سکان آکادمی تیم تولید محتوای سکان آکادمی oclifفریمورکی اپنسورس به منظور توسعهٔ CLI در محیط نودجیاس است. با استفاده از این ابزار هم میتوان اینترفیسهای سادهای با چند فِلگ و هم اینترفیسهای پیچیدهای با انواع و اقسام کامندها توسعه داد.

]]>
0
Dunning–Kruger Effect: خطایی شناختی که منجر به خودبرتربینی می‌گردد Fri, 26 Apr 2019 00:29:49 +0000 https://sokanacademy.com/blog/10206/اثر-دانینگ-کروگر-خطایی-شناختی-که-منجر-به-خودبرتربینی-می‌گردد https://sokanacademy.com/blog/10206/اثر-دانینگ-کروگر-خطایی-شناختی-که-منجر-به-خودبرتربینی-می‌گردد بهزاد مرادی بهزاد مرادی در مقالهای تحت عنوانImposter Syndrome چیست و چگونه میتواند موفقیت حرفهای ما را تحتالشعاع قرار دهد؟به پدیدهای روانشناختی اشاره کردیم که به موجب آن فرد خود را لایق دستاوردها و موفقیتهایی که کسب نموده است نمیداند. حال در این مقاله قصد داریم به پدیدهای دیگر اشاره کنیم به نامDunningKruger Effect که به نوعی نقطهٔ مقابل این سندرم قرار دارد.

]]>
0
درآمدی بر آنالیز استاتیک PHP و کاربرد لایبرری اپن‌سورس Phan Fri, 26 Apr 2019 00:29:49 +0000 https://sokanacademy.com/blog/10209/درآمدی-بر-آنالیز-استاتیک-پی‌اچ‌پی-و-کاربرد-لایبرری-اپن‌سورس-فن https://sokanacademy.com/blog/10209/درآمدی-بر-آنالیز-استاتیک-پی‌اچ‌پی-و-کاربرد-لایبرری-اپن‌سورس-فن بهزاد مرادی بهزاد مرادی Static Analysis به نوعی آنالیز سورسکد اشاره دارد که در آن هیچ کدی اجرا نمیشود بلکه ابزار مورد استفاده صرفاً به دنبال مشکلات احتمالی سینتکسی و ... میگردد. یکی از فیچرهای PHP 7 که آنالیز استاتیک سورسکد را تسهیل میکندAbstract Syntactic Tree یا به اختصار AST نام دارد که بواسطهٔ آن شمایی منسجم از سورسکد مد نظر ترسیم شده سپس به سادگی میتوان به دنبال الگوهای مشکلزا در آن گشت.

]]>
0
لیستی اپن‌سورس از کتاب‌های فنی‌مهندسی Fri, 26 Apr 2019 00:29:49 +0000 https://sokanacademy.com/blog/10207/لیستی-اپن‌سورس-از-کتاب‌های-فنی‌مهندسی https://sokanacademy.com/blog/10207/لیستی-اپن‌سورس-از-کتاب‌های-فنی‌مهندسی تیم تولید محتوای سکان آکادمی تیم تولید محتوای سکان آکادمی mustread.techوبسایتی مرتبط با معرفی کتابهای فنیمهندسی است که لیست کتابهای موجود در آن به صورت اپنسورس توسط کامیونیتی توسعهٔ نرمافزار گردآوری شده است.

]]>
0
Twemoji: لایبرری اپن‌سورس ایموجی Fri, 26 Apr 2019 00:29:49 +0000 https://sokanacademy.com/blog/10205/لایبرری-اپن‌سورس-ایموجی https://sokanacademy.com/blog/10205/لایبرری-اپن‌سورس-ایموجی تیم تولید محتوای سکان آکادمی تیم تولید محتوای سکان آکادمی Twemojiیک لایبرری اپنسورس با بیش از ۳۰۰۰ شِکلک (ایموجی) است که توسط کمپانی توییتر تحت لیسانس MIT در اختیار سایر دولوپرها قرار گرفته است.

]]>
0