ساخت فلوچارت با استفاده از کتابخانه ی flowchart.js

ساخت فلوچارت با استفاده از کتابخانه ی flowchart.js

Flowchart.js نام کتابخانه ای نوشته شده در زبان جاوا اسکریپت است که با استفاده از آن می توان فلوچارت هایی با فرمت SVG ترسیم کرد. استفاده از این کتابخانه بسیار راحت است اما در عین حال، فلوچارت های نسبتا پیچیده ای با استفاده از آن می توان ترسیم کرد.

برای آن که دمویی از این کتابخانه مشاهده کنید،‌ صرفا لازم است تا کدهای زیر را در یک فایل با پسوند html. قرار داده و آن را در یک مرورگر باز کنید:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>flowchart.js · Playground</title>
    <style type="text/css">
     .end-element { background-color : #FFCCFF; }
    </style>
    <script src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/raphael/2.1.0/raphael-min.js"></script>
    <script src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js"></script>
    <script src="http://flowchart.js.org/flowchart-latest.js"></script>
    <!--<script src="../bin/flowchart-latest.js"></script>-->
    <!--<script src="../release/flowchart-1.4.1.min.js"></script>-->
    <script>
      window.onload = function () {
        var btn = document.getElementById("run"),
          cd = document.getElementById("code"),
          chart;
        (btn.onclick = function () {
          var code = cd.value;
          if (chart) {
           chart.clean();
          }
          chart = flowchart.parse(code);
          chart.drawSVG('canvas', {
           // 'x': 30,
           // 'y': 50,
           'line-width': 3,
           'line-length': 50,
           'text-margin': 10,
           'font-size': 14,
           'font': 'normal',
           'font-family': 'Helvetica',
           'font-weight': 'normal',
           'font-color': 'black',
           'line-color': 'black',
           'element-color': 'black',
           'fill': 'white',
           'yes-text': 'yes',
           'no-text': 'no',
           'arrow-end': 'block',
           'scale': 1,
           'symbols': {
            'start': {
             'font-color': 'red',
             'element-color': 'green',
             'fill': 'yellow'
            },
            'end':{
             'class': 'end-element'
            }
           },
           'flowstate' : {
            'past' : { 'fill' : '#CCCCCC', 'font-size' : 12},
            'current' : {'fill' : 'yellow', 'font-color' : 'red', 'font-weight' : 'bold'},
            'future' : { 'fill' : '#FFFF99'},
            'request' : { 'fill' : 'blue'},
            'invalid': {'fill' : '#444444'},
            'approved' : { 'fill' : '#58C4A3', 'font-size' : 12, 'yes-text' : 'APPROVED', 'no-text' : 'n/a' },
            'rejected' : { 'fill' : '#C45879', 'font-size' : 12, 'yes-text' : 'n/a', 'no-text' : 'REJECTED' }
           }
          });
          $('[id^=sub1]').click(function(){
           alert('info here');
          });
        })();
      };
    </script>
  </head>
  <body>
    <div><textarea id="code" style="width: 100%;" rows="11">
st=>start: Start|past:>http://www.google.com[blank]
e=>end: Ende:>http://www.google.com
op1=>operation: My Operation|past
op2=>operation: Stuff|current
sub1=>subroutine: My Subroutine|invalid
cond=>condition: Yes
or No?|approved:>http://www.google.com
c2=>condition: Good idea|rejected
io=>inputoutput: catch something...|request

st->op1(right)->cond
cond(yes, right)->c2
cond(no)->sub1(left)->op1
c2(yes)->io->e
c2(no)->op2->e
    </textarea></div>
    <div><button id="run" type="button">Run</button></div>
    <div id="canvas"></div>
  </body>
</html>

از طریق لینک منبع زیر، می توانید به صفحه ی اختصاصی کتابخانه ی Flowchart.js در گیت هاب مراجعه نمایید و سورس کد آن را به صورت رایگان دانلود نمایید.

منبع


فرنوش فهیم