تنها یک‌سوم مدیران شرکت‌های تکنولوژیکی برای IoT برنامه‌ریزی کرده‌اند!

تنها یک‌سوم مدیران شرکت‌های تکنولوژیکی برای IoT برنامه‌ریزی کرده‌اند!

IoT صنعتی بخش عظیمی از انقلاب صنعتی چهارم است، اما تنها 26 درصد از مدیران شرکت‌های تکنولوژیکی برنامه‌ریزی مدونی برای این تغییر و تحولات دیجیتالی دارند! این آمار، بر اساس نتایج تحقیق در سال 2017 در Industry of Things World است که بر روی 1124 نفر از تصمیم‌گیرنده‌های تاثیرگذار در دنیا انجام شد. این تحقیق نشان داد که بیشتر آن‌ها اهمیت پیاده‌سازی IoT صنعتی را می‌دانستند، اما بیشتر منتظر بودند ببینند در این تکنولوژی چه پیش خواهد آمد. برای آشنایی بیشتر با نتایج این تحقیق، در ادامه با سکان آکادمی همراه باشید.

نتایج این تحقیق، مشابه تحقیقات دیگر در IoT صنعتی در 12 ماه اخیر بود. 45 درصد افراد در این تحقیق گفتند که شرکت آن‌ها برای تغییرات دیجیتالی، هیچ‌گونه برنامه‌ریزی ندارند اما در عین حال، 29 درصد گفتند که یک برنامه‌ریزی کلی و در عین حال ساده داشته‌اند و خبر ناامیدوارکننده این‌که کمتر از یک‌چهارم این افراد، از یک برنامه‌ریزی جامع و هدفمند برخوردار بوده‌اند.

به عبارت دیگر، تنها 16 درصد از این افراد گفتند که شرکت آن‌ها یک برنامه‌ریزی جامع دارد، و 69 درصد گفتند که یک برنامه‌ریزی جزئی دارند، که معمولا شامل یک برنامۀ آزمایشی یا مشاوره با دولوپرهای IoT صنعتی برای دانستن مزایای آن می‌شود.

با وجود همین حرکت کند به سمت IoT صنعتی، 88 درصد افراد گفتند که اینترنت اشیاء در موفقیت شرکت‌شان نقشی حیاتی دارد. سرمایه‌گذاری در IoT صنعتی تا ۱۰ سال آینده ممکن است به بیش از 1 تریلیون دلار برسد، و GE Digital پیش‌بینی کرده که تجهیزات صنعتی متصل از طریق اینترنت تا سال 2030 به ارزش 60 تریلیون دلار خواهد بود. این موج عظیم سرمایه‌گذاری می‌تواند به این معنی باشد که تنها فکر کردن یک شرکت دربارۀ پیاده‌سازی، به وسیلۀ برنامه‌ریزی جامع رقبا برای آیندۀ دیجیتال به راحتی شکست خواهد خورد.

منبع