بازتاب سکان آکادمی در رسانه ها

ضمیمه ی کلیک روزنامه جام جم مورخ یکم شهریور ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار


شماره خبر: 2066444166124936938

لینک خبر در ضمیمه ی کلیک روزنامه جام جم
خبرگزاری علم و فرهنگ سینا پرس مورخ دهم شهریور یک هزار و سیصد و نود و چهار


شماره خبر: 14933

لینک خبر در خبرگزاری علم و فرهنگ سینا پرس